VakancesRīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

izsludina atklātu konkursu uz SIA “Rīgas acs” (reģistrācijas Nr.40103443088, juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga) valdes locekļa/-les amata vietu

 

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu jomā, IT jomā, vadības zinībās vai tiesību zinātnē;
 • darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa amatu SIA “Rīgas acs”:
  • vismaz 2 gadu nepārtraukta pieredze (pēdējo piecu gadu laikā) kapitālsabiedrības, kurā nodarbināti vismaz 10 darbinieki, valdes vai padomes locekļa vai uzņēmuma vadītāja amatā uzņēmumā, kas darbojas datu apstrādes, biznesa procesu digitalizācijas, sistēmu uzturēšanas un ar to saistīto darbību sfērā, datorprogrammēšanas un datoriekārtu darbības pārvaldīšanas sfērā vai tehniskās pārbaudes un analīzes sfērā, vai
  • vismaz 2 gadu nepārtraukta pieredze (pēdējo piecu gadu laikā), valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā vai iestādes vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā, kam pakļauti vismaz 10 (desmit) darbinieki un kura kompetencē ir bijusi datu apstrādes, biznesa procesu digitalizācijas, sistēmu uzturēšanas un ar to saistīto darbību sfēra, datorprogrammēšanas un datoriekārtu darbības pārvaldīšanas sfēra vai tehniskās pārbaudes un analīzes sfēra;
 • nevainojama reputācija.

 

Kompetences, kas ir nepieciešamas valdes locekļa/-les pienākumu pildīšanai:

 • orientācija uz attīstību;
  • stratēģiskais redzējums;
  • plānošana un organizēšana;
  • lēmumu pieņemšana un atbildība;
  • komandas vadīšana.

 

Priekšroka tiks dota kandidātiem, kam izpildās kāds no zemāk norādītajiem padziļinātas profesionālās pieredzes kritērijiem pēdējo 10 gadu laikā:

 • pieredze biznesa stratēģijas izstrādē vai ieviešanā;
 • pieredze finanšu vadības jautājumos;
 • pieredze, kas saistīta ar informatīvo sistēmu ieviešanu un ekspluatācijas nodrošināšanu;
 • pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos.

 

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā.

 

Konkursa kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes un kompetenču esamību);
 • apliecinājumu saskaņā ar sagatavi pielikumā, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv un ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pantā un 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, kandidāts novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) saskaņā ar sagatavi pielikumā;
 • akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • kandidātiem, kas tiks izvirzīti uz konkursa trešo kārtu (interviju), papildus būs jāsagatavo redzējums (prezentācija) par SIA “Rīgas acs” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Dalībai konkursā ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus lūdzam iesniegt līdz 20.februārim ieskaitot RP SIA “Rīgas satiksme” uz  e-pastu: konkursam@rigassatiksme.lv.

 

Informācijai: Mēneša atlīdzība (bruto) robežās no 3230 eiro līdz 4300 eiro.

 

SIA “Rīgas acs” valdes locekļa kandidātu atlasīs speciāli izveidota Nominācijas komisija, kurā darbojas komisijas vadītāja, RP SIA “Rīgas satiksme” valdes locekle Inga Krūkle, RP SIA “Rīgas satiksme” Personāla pārvaldības daļas vadītāja Marika Avota, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, Rīgas pilsētas izpilddirektora padomniece Ilze Spūle-Statkus, Rīgas domes Satiksmes departamenta Administratīvās pārvaldes Personāla un iekšējās kontroles nodaļas vadītāja Inese Jesse.

 

SIA “Rīgas acs” valdes locekļa kandidātu atlasē un novērtēšanā piedalīsies arī personāla atlases uzņēmums SIA “ASTRAL Executive Search”.

 

Kandidātu personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, atbilstoši RP SIA “Rīgas satiksme” politikas dokumentam Nr.INA – POL/2020/4 “Darbinieku un amatpersonu atlases kārtība un atlases privātuma politika” (pieejams: šeit).

 

Kontaktpersona Nominācijas komisijas sekretāre Līga Meikališa, +37126588229, liga.meikalisa@rigassatiksme.lv.


• Kandidāta apliecinājums


• CV paraugs

 

SIA “Rīgas acs” kā AS “Rīgas starptautiskā autoosta” akcionārs (49.99%) izsludina konkursu uz AS “Rīgas starptautiskā autoosta” (reģistrācijas Nr.40003361404, juridiskā adrese: Prāgas iela 1, Rīga) trīs padomes locekļu amatiem.

 

 

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu jomā, vadības zinībās, tiesību zinātnē, IT jomā, sauszemes transporta ekspluatācijas jomā vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomes locekļa uzdevumus.
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vismaz vienas Eiropas savienības oficiālās valodas zināšanas padomes locekļa pienākumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • darba pieredze atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
  • vismaz triju gadu pieredze pēdējo 10 gadu laikā vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei) uzņēmumā, kas darbojas pasažieru sauszemes transporta sfērā, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sfērā, datu apstrādes, uzturēšanas un ar to saistītu darbību sfērā, reklāmas pakalpojumu darbības sfērā;
  • vismaz triju gadu pieredze pēdējo 10 gadu laikā vadošā amatā, kam pakļauti vismaz 20 darbinieki, valsts institūcijā pasažieru sauszemes transporta sfērā, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sfērā, datu apstrādes, uzturēšanas un ar to saistītu darbību sfērā, reklāmas pakalpojumu darbības sfērā.
 • ieteicama pieredze finanšu vadības jautājumos;
 • praktiska pieredze uzņēmējdarbības vadības jomā, tai skaitā biznesa stratēģijas izstrādē vai ieviešanā;
 • pieredze korporatīvās pārvaldības jomā;
 • izpratne par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” darbības jomu.

 

Ierobežojumi kandidātiem:

 • kandidāts pēdējo triju gadu laikā nav bijis AS “Rīgas starptautiskā autoosta” vai ar to saistītas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas AS “Rīgas starptautiskā autoosta”;
 • kandidāts vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no AS “Rīgas starptautiskā autoosta” vai tās atkarīgās sabiedrības;
 • kandidāts vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;
 • kandidāts nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta”;
 • kandidāts nav AS “Rīgas starptautiskā autoosta” konkurējošas sabiedrības valdes vai padomes loceklis, darbinieks,
 • pārstāvis vai persona, kas sniedz konsultācijas konkurējošai sabiedrībai;
 • kandidāts pēdējo triju gadu laikā nav bijis AS “Rīgas starptautiskā autoosta” pārējo akcionāru vai ar to saistītu personu valdes vai padomes loceklis, vai nepārstāv pārējos akcionārus citā tiešā vai netiešā veidā;
 • kandidāts nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • kandidātam, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • kandidātam nav pasludināts maksātnespējas process;
 • kandidāts nav un pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona.

 

Kompetences, kas ir nepieciešamas padomes locekļa pienākumu pildīšanai:

 • orientācija uz attīstību;
 • stratēģiskais redzējums;
 • plānošana un organizēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;

 

Konkursa kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes un kompetenču esamību);
 • dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) kurā atspoguļota attiecīgā pieredze, pieredzes joma, pieredzes gūšanas laiks, kapitālsabiedrības lielums, tieši pakļauto darbinieku skaits);
 • akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • parakstītu apliecinājumu atbilstoši sagatavei, kas apliecina, ka sludinājumā norādītie ierobežojumi ieņemt padomes locekļa amatu nepastāv.

 

Dokumentus dalībai konkursā lūdzam iesniegt līdz 18.februārim ieskaitot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus, nosūtot uz RP SIA “Rīgas satiksme” e-pastu: konkursam.rsao@rigassatiksme.lv

 

Informācijai: Mēneša atlīdzība (bruto) robežās no 1500 līdz 2500 euro atbilstoši akcionāru sapulces lēmumam.

 

 

Kandidātu personas, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, dati tiks apstrādāti atbilstoši SIA “Rīgas acs” kapitāldaļu turētāja RP SIA “Rīgas satiksme” politikas dokumentam Nr.INA – POL/2020/4 “Darbinieku un amatpersonu atlases kārtība un atlases privātuma politika” (pieejams: šeit ).

 

Kontaktpersona jautājumu un neskaidrību gadījumos Nominācijas komisijas sekretāre Līga Meikališa, +37126588229, liga.meikalisa@rigassatiksme.lv

● Kandidāta apliecinājums